Yusuf Türkyılmaz Makaleleri / Yazınsal Kurgu Türleri Bağlamında Parasite Filminin Çözümlenmesi

                                                             ( GİRİŞ BÖLÜMÜ )

T.C

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI

  

Sinemada Anlatı Dersi Makale Önerisi:

“Yazınsal Kurgu Türleri Bağlamında Parasite Filminin Çözümlenmesi”

  

 

 

Hazırlayan

Yusuf TÜRKYILMAZ

 

  

Danışman

Dr. Mehmet KÖPRÜ

 

 

 

KASIM 2021

KAYSERİ

 

1.      MAKALE ADI: Yazınsal Kurgu Türleri Bağlamında Parasite Filminin Çözümlenmesi

 

2.      ARAŞTIRMA PROBLEMİ-SORUNU: Makalede Ünsal Oskay’ın Yazınsal Kurgu Türleri çalışması baz alınmıştır. Ünsal Oskay’ın yazınsal metni ön plana çıkaran Anlatı biçimi ve Olay örgüsü kurulumu bağlamında belirlenen film, içerik analizi yapılarak çözümlenecektir. Araştırma nesnesi olarak  Bong Joon-Ho 2019 yapımı Parazit (Parasite) filmi seçilmiştir. Ünsal Oskay’ın Yazınsal Kurgu Türleri kuramından yola çıkılarak Parazit filmini çözümlemek çalışmanın temel sorunudur.

  

3.      MAKALE KONUSU: Ünsal Oskay’ın Yazınsal Kurgu Türleri kuramı bağlamında Parazit filminin incelenmesi yazılacak olan makalenin konusudur.

 

4.      MAKALENİN AMACI: Yazılacak olan makalenin amacı Ünsal Oskay’ın Yazınsal Kurgu Türleri kuramı bağlamında Parazit filmini incelemektir. Anlatı biçimi, Karakter yapısı ve Olay örgüsü açıklanacak kuram ile ele alınacaktır. Çalışmada Parazit filmine bakışın ardından, metnin Ünsal Oskay’ın Yazınsal Kurgu Türlerinden hangisine uygun olduğunu anlamak, çalışmanın temel amacıdır.

 

5.      MAKALENİN ÖNEMİ VE LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ:

 

Yapılan literatür taraması sonucunda Ünsal Oskay’ın Yazınsal Kurgu Türlerine dair yeterli çalışmaya rastlanmaması makalenin hazırlanmasında teşvik edici bir unsur olmuştur. Buna karşılık alanda yapılan çeşitli çalışmalar tespit edilmiştir.

Orkun Öngen’in (2021) ‘‘Belgesel Sinemada Sınıflandırma Sorunu’’ isimli makalesinde sinema hakkında belirli bir sınıflandırmanın nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olduğu çalışma incelenmiştir.

Yavuz Akyıldız’ın (2021) ‘‘Post-Truth Parasites: Gerçek-Sonrası Parazitler’’ isimli makalesinde İçerik analizi ve Göstergebilimsel yöntemler kullanılarak Parazit filmi irdelenmiştir. Bu bağlamda olay örgüsü ve anlatı yapısı kavramlarına farklı bir bakış yapılmıştır.

Mesut Aytekin (2013) ‘‘Korku Sinemasında Türler’’ isimli makalesinde, korku sinemasının, sinemanın tarihsel süreci içerisinde oluşturduğu alt türlerini incelemektedir. Alt türlerin tanımlamasını, doğuş nedenlerini ortaya koyarak özelliklerini vurgulayan makale, korku sinemasını alt türlerini toplu bir sınıflandırma içinde sunmaya çalışmaktadır. Alt türlerin gelişimi Türkiye’de vizyona giren son beş yıldaki korku filmleri üzerinden incelenmiştir.

Tuncay Yüce (2005) ‘‘Sinema ve Edebiyat Türleri Arasında Görülen Etkileşimler’’ isimli makaleden yararlanılarak sinema ve edebiyat türleri arasındaki bağlantı detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Şermin Tağ (2003) ‘‘Belgesel Sinema ve Türleri’’ isimli yayınlanmamış olan Yüksek Lisans tezinde bir yandan türlerin tarihsel gelişimleri ortaya konulurken diğer yandan da türün toplumla ve türsel metni algılayanlarla arasında kurduğu ilişkiler ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Ürün Yıldıran Önk (2011) ‘‘Türk Sinemasında Türler Üzerine Bir İnceleme’’ isimli çalışmasında 1970 – 1980 yılları arasında çekilen Türk filmlerini içerik analizi aracılığıyla tür bazında inceleyerek sınıflandırmıştır. Ortaya çıkan bulguları dönemin siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylarıyla beraber ele almıştır.

Tamer Bayrak (2014) ‘‘Sinemada Karakter Olgusu: Bir Karakter Oyuncusu Olarak Sadri Alışık’’ isimli makalede karakter ve tiplemenin ne anlama geldiğinin anlaşılması, nasıl geldiğine göre ele alınarak Türk sinema karakterlerinden ve tipleme oyunculuğunun en iyi örneklerinden biri olan Sadri Alışık incelenmektedir. Yöntem olarak ise temel olarak karakter ve tipleme olgusunun etimolojik kökeni inceleniyor. 

 

6.      KURAMSAL ÇERÇEVE:

 

6.1.   KAVRAM VE TERİMLER: Yapılacak olan çalışmada ele alınan, Tür, Anlatı biçimi, Karakter yapısı, Olay örgüsü kavramları kullanılacaktır. Bu kavramlardan Parazit filmini irdelerken yararlanılacaktır.

 

6.2.   KURAMSAL TARTIŞMA: Makalenin kuramı ve yöntemi olarak yararlanılacak olan kuram İçerik analizidir. İçerik analizi, bir araştırma yöntemi olarak ampirik-analitik yöntemin altında değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle pozitif metodoloji ile temellenmektedir. İçerik analizi bu nedenle sunuluaçık (manifest) içeriğin nesnel gözlemine ve sistematik kategoriler ile sayısallaştırılmasına dayanmaktadır. (İletişim Ansiklopedisi) İçerik analizi teknikleri birçok alana uygulanabilen bir yöntemdir ve sinema, resim, reklam, edebiyat, televizyon programları gibi alanlarda söylemi ortaya koyma ve bu söylemi yorumlamada, objektif bir yaklaşım sağlayabilmektedir. İçerik analizi yöntemi, algılayıcının tutumlarına, değerlerine, sezgisine, bilgisine ve çevresel koşullarına bağlı etmenler üzerinden yapacağı sübjektif yorumlara karşı, nesnel okuma ilkeleri doğrultusunda yapılan objektif bir yaklaşımdır. (Bilgin, 2014, s.1) Makalenin yararlanacağı kuramcı Ünsal Oskay ise içerik analizinin yazınsal boyutuyla ilgilenmiştir ve Türkiye’de iletişim biliminin kurucusu sayılmaktadır.

 

7.      ARAŞTIRMA SORULARI: Yazınsal Kurgu Türleri nelerdir? Parazit filmi, Ünsal Oskay’ın belirtmiş olduğu türlerden hangisine dahil olabilir? Parazit filminde anlatı biçimi nasıldır? Parazit filminde yer alan karakterlerin yapıları nasıldır? Parazit filminde olay örgüsü nasıl işlenmiştir?

 

8.      YÖNTEM: Çalışmanın yöntemi içerik analizi olarak belirlenmiştir. Makalede Ünsal Oskay’ın Yazınsal Kurgu Türleri çalışması baz alınmıştır. Anlatı biçimi, Karakter yapısı ve Olay örgüsü bağlamında, Parazit filmi ele alınacaktır. Temelde Yazınsal Kurgu Türleri incelenecektir. Ünsal Oskay’ın çalışmasındaki yansımalar incelenecek ve kurulan bağlantı ortaya konmaya çalışılacaktır.

 

9.      KAPSAM VE SINIRLILIKLAR: Tür, Anlatı biçimi, Olay örgüsü ve Karakter yapısı çerçevesinde Parazit filmi irdelenecektir. Son dönemin öne çıkan isimlerinden Bong Joon-Ho ve yönetmenin klasik anlatı yapısına sahip olan filmi Parazit, Yazınsal Kurgu Türleri çözümlemesi için uygun olabileceği düşüncesi oluşmuştur. Bu yüzden tanımlanacak kuramı bağdaştırmak adına Parazit filmi seçilmiştir.

 

10.  MAKALENİN BÖLÜMLERİ:

 

 

1.BÖLÜM: TÜRLERE GİRİŞ

 

1.1.1. TÜR NEDİR?

1.1.2. YAZINSAL KURGU TÜRLERİ

 

2.BÖLÜM : SİNEMADA ANLATI YAPILARI

2.1. DRAMATİK ANLATIM

2.2. EPİK ANLATIM

2.3 LİRİK ANLATIM

2.4. PARAZİT FİLMİ BAĞLAMINDA ANLATI BİÇİMİ

 

 

3. BÖLÜM

PARAZİT FİLMİNDE TÜR VE ANLATI BİÇİMİ KAVRAMLARINI ANLAMAK

 

Sonuç                              ( HAZIRLANIYOR )

 

 

 

11.  KAYNAKÇA:

Oskay, Ü. (1991). Yazınsal Kurgu Türleri. Kurgu Dergisi (9), 195-221.

Todorov, T. (2004). Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım. (N. Öztokat, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Ricoeur, P. (2011). Zaman-Olayörgüsü-Üçlü Mimesis (Zaman ve Anlatı: Bir). (M. Rifat, & S. Rifat, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Robbe-Grillet, A. (1981). Yeni Roman. (A. Bezirci, Çev.) İstanbul: Yazko

Szerb, A. (2008). Dünya Yazın Tarihi. (V. Yıldırım, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları

Oskay, Ü (2014) Roman ve Etik : İnkılap Kitapevi Yayınları

İletişim Ansiklopedisi

Öngen, O (2021) Belgesel Sinemada Sınıflandırma Sorunu. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Bilgin, Azmi (2014) Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı. İlmi Araştırmalar Dergisi

Brooks, P. (2016). Psikanaliz ve Hikâye Anlatıcılığı. (H. Demir-Atay, & H. Atay, Çev.) İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Baydemir, S. Ö. V. A. (2005). Türk Sinemasının Gelişimi (1895-1939) . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 

Eagleton, T. (2014). Edebiyat Kuramı. (T. Birkan, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Jung, K. G. Psikoloji ve Edebiyat. S. Hilav içinde, Psikanaliz Açısından Edebiyat (S. Hilav, Çev., s. 52-78). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları

Lukács, G. (2014). Roman Kuramı. (C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları

Neslihan Göker : Sınıfsal Ayrımların Neoliberal Anlatısı: Parazit Fiminin Sınıfsal Analizi: Akademisyen Kitabevi

Yavuz Akyıldız: Gerçek Sonrası Parazitler: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi

Monaco, J. (2011). Bir Film Nasıl Okunur: Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı. (E. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Oğlak Yayıncılık

Aytekin, M (2013) Korku Sinemasında Türler. Atatürk İletişim Dergisi

 

 

 

Yorumlar
İçerik yoruma kapalıdır.


Yorum Yapın

Ad Soyad: Yorumunuz:
E-posta:
Tarih:
20.1.2022 20:54:46
 


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bu site Kişisel Yazar Web Tasarım projesi ile oluşturulmuştur.